1. Osoba przynosząca towar do sprzedaży w LOMBARDZIE musi być pełnoletnia (ukończone 18 lat).
 2. Umowa spisywana jest po przedstawieniu dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 3. Towar sprzedawany w LOMBARDZIE, musi być oddany przez jego właściciela lub osobę upoważnioną przez pełnoprawnego właściciela towaru.
 4. Podpisując umowę Klient lombardu jednocześnie oświadcza, iż pozostawione rzeczy stanowią jego własność i nie są obciążone prawem firm i osób trzecich oraz nie pochodzą z przestępstwa.
 5. Podpisując umowę Klient lombardu jednocześnie potwierdza odbiór pieniędzy.
 6. Wydanie towaru następuje po terminowej spłacie wraz z opłatami za zwrotem otrzymanego egzemplarza umowy(oryginału).
 7. Klient lombardu ma prawo odebrać pozostawione rzeczy przed upływem czasu trwania umowy ,wnosząc opłatę tylko za ten okres.
 8. Wszelkie zmiany terminu umowy należy uzgadniać z Lombardem osobiście lub telefonicznie.
 9. W przypadku spóźnienia w odbiorze rzeczy, Lombard może zwiększyć wysokość opłat zgodnie ze stawkami przewidzianych prawem.
 10. LOMBARD skupuje jedynie sprzęt w pełni sprawny.
 11. Towar nie odebrany w terminie przechodzi na własność LOMBARDU.
 12. Sprzedany towar może odebrać wyłącznie właściciel przedmiotu lub upoważniona przez niego osoba, wskazana podczas zawierania umowy.
 13. Lombard może odmówić wydania towaru w przypadku, gdy klient nie będzie posiadał przy sobie dowodu tożsamości lub odmówi jego okazania.
 14. Pracownik może odmówić zawarcia umowy z klientem, jeśli ma zastrzeżenia odnośnie funkcjonowania danego przedmiotu lub gdy pojawią się wątpliwości dotyczące źródła jego pochodzenia.
 15. Wszystkie ewentualne kwestie sporne regulują przepisy kodeksu cywilnego.